king9
  ย้อนรอย วิลล่าวัฒนา (Villa Vadhana) 
ณ เมืองปุยยี (Pully) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พระตำหนักที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประทับเมื่อครั้งทรงพระเยาว์  


        วิลล่าวัฒนา (Villa Vadhana) เป็นพระตำหนักในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ประทับอยู่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ โดยได้ประทับอยู่กับ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้า
กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล 

ก่อนที่จะเสด็จไปประทับ ณ วิลล่าวัฒนา มเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส
ราชนครินทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล และพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ประทับอยู่ที่แฟลตเลขที่ 16 ขนาด 3 ห้องนอน ถนนทิสโซ่ต์ เมืองโลซาน  
(ภาพและข้อมูลจาก http://home.kapook.com/view159998.html)
Willa Patana
 
                 
แบบฝึกทบทวนเหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมต้น              
Animal ทวนคำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ Exercise 1 Exercise 2    
Time ทบทวนเรื่องการบอกเวลา Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3
Pronoun เลือกใช้สรรพนามให้ถูกต้อง Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3
      Exercise 4 Exercise 5      
Count noun/Uncount noun คำนามนับได้/ไม่ได้ และ 's/of Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3
      Exercise 4 Exercise 5 Exercise 6
      Exercise 7 Exercise 8 Exercise 9  
Nationality เรื่องเกี่ยวกับประเทศ ประชากร ภาษา คลิกที่นี่ก่อนฝึก Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3 Exercise 4  
Family คนในครอบครัว Exercise 1 Exercise 2      
Adjective/Adverv/Personal pronoun คำคุณศัพท์และสรรพนาม Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3 Exercise 4 Exercise 5 Exercise 6  
      Exercise 7 Exercise 8 Exercise 9    
Adjective or adverb เลือกให้ถูกต้อง มี -ly หรือไม่ Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3 Exercise 4 Exercise 5 Exercise 6
Occupations อาชีพต่างๆ Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3
      Exercise 4 Exercise 5    
Grammar: Subject-verb agreement เติมคำให้ถูกหลักภาษา Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3
      Exercise 4          
People description/Parts of body ลักษณะของคน/อวัยวะ Exercise 1 Exercise 2 Exercise 3 Exercise 4