ใช้คำที่ให้ในวงเล็บพิมพ์ลงในช่องว่างให้ถูกหลักการใช้ภาษา