Grammar & Reading Comprehension Exercises

โปรดระวังในการพิมพ์ อย่าให้มีช่องว่างที่ไม่จำเป็น แบบที่ 1 ______ (xx / xxx) เลือกใช้คำตอบในวงเล็บ แบบที่ 2 _____ (xxx) ใช้คำในวงเล็บให้ถูกหลักภาษา แบบที่ 3 อ่านเรื่อง อ่านคำถาม แล้วคิดหาคำตอบเอง (ไม่มีตัวเลือก)