ใช้คำที่ให้ในวงเล็บพิมพ์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง will be doing or will have done

ใช้ will be doing กับเรื่องที่ผู้พูดคาดว่าจะกำลังทำในอนาคต เช่น Don't phone at 21.30 tomorrow. We'll be dancing in the pub. ใช้ will have done กับเรื่องที่ผู้พูดคาดว่าจะทำเสร็จเรียบร้อยในอนาคต เช่น Next month I'll have collected 100,000 stamps.