ใช้คำที่ให้ในวงเล็บพิมพ์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง will or shall

ใช้ I'll (=I will) เพื่อบอกว่าตัดสินใจจะทำ เรามักใช้ I think i will.... หรือ I don't think I will ใช้ I will ... ในการเสนอความช่วยเหลือ ตกลงใจจะทำ และให้สัญญา เช่น I will help you. / I will give it to you. / I will pay you back. ใช้ Will you... ในการขอให้ผู้อื่นช่วย เช่น Will you please be quiet? ใช้ Shall I?/Shall we? ในประโยคคำถาม