ใช้คำที่ให้ในวงเล็บพิมพ์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง past perfect or past simple

Past perfect ใช้กับเรื่องที่เกิด และเสร็จสิ้นแล้วก่อนอีกเรื่องหนึ่งในอดีต เช่น Last night I read the book you had given me.

19.gif