ใช้คำที่ให้ในวงเล็บพิมพ์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง present perfect continuous

Present perfect continuous ใช้ adverb of time (for.../since.../this morning/ ect.) เช่นเดียวกันกับ Present perfect แต่เน้นว่ากำลังทำอยู่ด้วยในขณะพูด

18.gif