ใช้คำที่ให้ในวงเล็บพิมพ์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง present perfect or past simple

Present perfect ---- I/you/we/they have done ---- he/she/it has done หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เริ่มต้นในอดีต และดำเนินต่อมาถึงปัจจุบัน และอาจทำต่อไปในอนาคตด้วย มักจะใช้คำเหล่านี้ช่วยบอก เช่น this morning, this evening, today หรือทำในอดีตแต่ไม่บอกเวลา เช่น I saw this film last week. บอกเวลาแน่นอน = past simple แต่ I have seen this film before. (present perfect)

17.gif