ใช้คำที่ให้ในวงเล็บพิมพ์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง present perfect or past simple

Present perfect ---- I/you/we/they have done ---- he/she/it has done หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เริ่มต้นในอดีต และดำเนินต่อมาถึงปัจจุบัน และอาจทำต่อไปในอนาคตด้วย มักจะใช้คำเหล่านี้ช่วยบอก for.... /since..../ recently / so far (ตลอดมา)

16.gif