ใช้คำที่ให้ในวงเล็บพิมพ์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

เพิ่งทำเสร็จ he/she/it has just done I/you/we/they have just done ใช้คำ just / already / not yet เป็นเตัวช่วยเพื่อบอกว่าเพิ่งทำเสร็จ (Present perfect)

14.gif