ใช้คำที่ให้ในวงเล็บพิมพ์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

ทำในอดีตแต่มีผลถึงปัจจุบัน he/she/it has done I/you/we/they have done ทำในอดีตและจบแล้ว ไม่มีผลต่อมาถึงปัจจุบัน และเน้นเวลาที่ทำ I/you/we/they/she/ did

13.gif