ใช้คำที่ให้ในวงเล็บพิมพ์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

ทำประจำเป็นนิสัย he/she/it --does / goes / plays, I/you/we/they -- do / play / go กำลังทำขณะพูด he/she/it -- is doing / is playing, you/we/they -- are doing / are playing ---always/often/never/usually/sometimes = ทำประจำ ----now/at the moment/at present = กำลังทำ

12.gif