ใช้คำที่ให้ในวงเล็บพิมพ์ลงในช่องว่างให้ถูกต้อง

ทำในอดีต เหตุการณ์จบแล้ว ผ่านไปแล้ว ไม่มีผลในขณะพูด เน้นเวลาที่เกิดเช่น last night / last week / yesterday / when I was young / in 1990 ในประโยคคำถามและปฏิเสธใช้ did / was / were เป็นกริยาช่วย

11.gif