ลองทำแบบทดสอบ 10 คะแนน

eng4us.png

  
ดูภาพแล้วเลือกคำแสดงอารมณ์เติมลงในช่องว่างให้ตรงกับภาพ